Finansowanie

   przedsięwzięć  

Strona główna

Informacje dodatkowe

Usługi

ubezpieczeniowe

 e-Usługi 

Oferta dla  Wspólnot 

Oferta depozytowa 

Konto 

dla firm

                                                                                                 Powrót do  strony głównej        Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie, tel 775435000, sekretariat@bsgrodkow.pl 

13 kwietnia 2016

Bank otwiera i prowadzi rachunki bankowe: bieżące i pomocnicze w EUR, USD, GBP.

Rachunek walutowy to idealne rozwiązanie, gdy na konto wpływają pieniądze w obcej walucie, masz możliwość wybrania gotówki w walucie jaką dostałeś lub od razu w złotych.

 

Posiadaczami Rachunku Walutowego mogą być:

 • osoby prawne,

 • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu ( w tym spółki osobowe w rozumieniu kodeksu spółek prawa handlowego),

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ( również  w formie spółek cywilnych),

 • osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów np. radca prawny, adwokat, notariusz, pielęgniarka, lekarz itd.,

 • prowadzące działalność gospodarczą w kraju: przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i oddziały utworzone przez nierezydentów,

 • jednostki sektora finansów publicznych,

 • rolnicy.

 

 

Korzyści z posiadania konta:

 • bezpieczeństwo dokonywanych transakcji,

 • konkurencyjne opłaty w związku z prowadzeniem rachunku (szczegółowe informacje w Tabeli opłat i prowizji),

 • istnieje możliwość założenia konta w walutach obcych: GPB, EURO, USD,

 • wydawanie wyciągów po każdej zmianie salda. Do wyciągu bankowego  Bank załącza kopie dokumentów rozliczeniowych oraz doręcza wyciągi bankowe Posiadaczowi rachunku w sposób określony we wniosku o otwarcie rachunku,

 • przelewy SWIFT oraz SORBNET,

 • dostęp do usługi eBankNet, SMS BankingeCorponet.

 

 

Dokumenty jakie trzeba wziąć ze sobą:

 • NIP- zaświadczenie o nadaniu,
 • REGON- zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego,
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczych,
 • aktualny dokument urzędowy (np. dowód osobisty) zawierający podstawowe dane o wnioskodawcy oraz informujący o jego statusie prawnym przy czym odziały i przedstawicielstwa w kraju nierezydentów posiadające status rezydenta załączają odpowiednio wyciąg z rejestru przedsiębiorców lub wyciąg z ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
 • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń  woli i zakresie praw i obowiązków majątkowych o ile dane te nie wynikają z dokumentu, o którym mowa powyżej oraz pełnomocnictwa innych osób uprawnionych do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku lub innych czynności związanych z funkcjonowaniem rachunku.

 

 

Dokumenty dołączone do wniosku o otwarcie rachunku bankowego składane są w oryginałach. Bank sporządza kserokopie złożonych dokumentów i potwierdza ich zgodność z oryginałem. Oryginały dokumentów Bank zwraca wnioskodawcy.

 

 

 • Więcej informacji o zaletach Rachunku Bieżącego w Tabeli Opłat i Prowizji.
 • Godziny graniczne składania przelewów.

 

 

 

 

RACHUNEK WALUTOWY
 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:
 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 Kontakt

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Nasi Partnerzy 

 Przydatne linki

 Informacje, tabele

Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2023