Skip to main content
  • Historia Banku

Historia banku

18 czerwca 1950 r. odbyło się Zgromadzenie Założycielskie Spółdzielni pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza w Grodkowie. W Zgromadzeniu brało udział 34 uczestników, którzy w czasie zarządzonej przerwy podpisali deklarację przystąpienia do spółdzielni oraz przyjęli statut spółdzielni Kasy Spółdzielczej w Grodkowie. Terenem działalności Spółdzielni miały być miejscowości położone w gminach: Grodków, Jędrzejów, Kopice, Skoroszyce, Wierzbnik i miasto Grodków.

22 czerwca 1950 r. wydane zostało zezwolenie, przez Bank Rolny Oddział Wojewódzki w Katowicach, na założenie Gminnej Kasy Spółdzielczej w Grodkowie.

12 lipca 1950 r. Sąd Okręgowy w Nysie z siedzibą w Prudniku, wpisał do rejestru IRS III 168 Gminną Kasę Spółdzielczą w Grodkowie.

24 lipca 1956 r. dokonano zmiany nazwy Gminnej Kasy Spółdzielczej na Kasę Spółdzielczą powołując się na Uchwałę Rządu. W roku tym został wprowadzony nowy statut. Głównym celem dokonanych zmian statutowych było przywrócenie spółdzielczości bankowej jej prawdziwie spółdzielczego, samorządnego charakteru, wzmocnienie bodźców bezpośredniego zainteresowania i wpływu rolników na działalność samej spółdzielni.
Dokonujące się przemiany polityczne i gospodarcze nie służyły ekonomicznemu wzmocnieniu Banku, co kilka lat Bank zmieniał nazwę.

15 stycznia 1974 r. przyjęto nazwę Bank Spółdzielczy w Grodkowie.

W lipcu 1975 r. połączono Bank Rolny i Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych, powstał Bank Gospodarki Żywnościowej, któremu podporządkowano banki spółdzielcze ograniczając znacznie ich samodzielność. Obok zjawisk negatywnych, w okresie tym zanotowano wiele zjawisk pozytywnych. Przede wszystkim przed bankiem stanęły nowe zadania, przyjęto bowiem z Banku Rolnego całą obsługę kredytową ludności wiejskiej oraz obsługę finansowo-kredytową zespołów indywidualnych producentów rolnych i zrzeszeń rolników. Państwowe Gospodarstwa Rolne i Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne pozostawały w obsłudze finansowo-kredytowej Banku Gospodarki Żywnościowej.

W 1981 r. funkcję Prezesa Zarządu Banku powierzono Pani Kazimierze Gorzkowskiej i to pod jej kierownictwem bank najbardziej dynamicznie rozwinął swoją działalność.

Zgoda na przyjęcie przez Bank Spółdzielczy w Grodkowie w 1982 r. do bezpośredniej obsługi kredytowej Państwowych Gospodarstw Rolnych i Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, a nadto przyjęcie wcześniej z Banku Rolnego czynności związanych ze sprzedażą gruntów Państwowego Funduszu Ziemi oraz ziemi w prywatnym obrocie, podniosło jego rangę i znaczenie oraz umożliwiło dalszy rozwój.

Ograniczeniem dalszego rozwoju był brak własnej siedziby. Pomimo wysokiego czynszu zajmowany lokal w budynku PKO, miał powierzchnię zbyt małą, co blokowało dalszy rozwój banku. I gdy tylko ogłoszono przetarg na sprzedaż budynku przy ul. Kasztanowej 18, Pani Prezes Kazimiera Gorzkowska natychmiast podjęła ten temat.

W dniu 10 czerwca 1996 r. aktem notarialnym zakupiono budynek o powierzchni 1.250 m2 i przystąpiono do jego remontu. Nowe warunki pracy, wygląd budynku i otoczenie pozwalało na godziwe przyjęcie klienta, a doświadczony personel był gwarancją wysokiej jakości usług. Bank Spółdzielczy w Grodkowie zasięgiem swego działania obejmował miasto Grodków i 37 sołectw. W roku 2003 Pani Kazimiera Gorzkowska odeszła na zasłużoną emeryturę, pozostawiając bank w nowej, dużej siedzibie która obecnie pełni rolę centrali banku i w świetnej kondycji ekonomicznej. W roku 2003 prezesem został Pan Zdzisław Wojdak, pełnił on tą funkcję do roku 2005, kiedy nastąpiło partnerskie połączenie z Bankiem Spółdzielczym w Łosiowie.

Bank Spółdzielczy w Łosiowie powstał w 1950 r. Zebranie założycielskie odbyło się dnia 2 lipca 1950 i wzięło w nim udział 28 osób. Pierwotna nazwa brzmiała Gminna Kasa Spółdzielcza w Łosiowie zwana GKS. Terenem działania GKS były wsie położone w gminach Lewin Brzeski, Olszanka i Łosiów. Siedziba Banku mieściła się w Łosiowie w lokalu Gminnej Spółdzielni, a punkty kasowe w Olszance i Lewinie Brzeskim. Pierwszym  kierownikiem został  Stanisław Błażejewski. Bank rozwijał się dynamicznie. W 1973 Bank zakończył budowę nowego obiektu w Łosiowie i przeniósł do niego swoją siedzibę. W 1971 obowiązki kierownika banku przejął Franciszek Smoliński który pełnił tą funkcję  do roku 2005.

01 stycznia 2005 r. nastąpiła fuzja z Bankiem Spółdzielczym w Grodkowie. Pan Franciszek Smoliński był Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego Grodków - Łosiów do czerwca 2009. Obecnie Prezesem jest Pan Zdzisław Wojdak.

Połączenie naszych banków okazało się dobrą odpowiedzią na wymogi postępującej globalizacji gospodarki. Bank nasz po połączeniu, obszarem działania obejmuje województwo opolskie oraz powiaty przyległe województwa dolnośląskiego. Zakupiliśmy nowoczesny system informatyczny pozwalający zaoferować klientom nowoczesne kanały łączności z bankiem. Oferujemy pełny zakres typowych usług bankowych zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym działającym na terenie działania. Bank znajduje się w dobrej kondycji finansowej.

Znajdziesz nas też tutaj