Skip to main content
 • Kredyt Inwestycyjny

  Kredyt Inwestycyjny

  Przeznaczenie kredytu inwestycyjnego polega na finansowaniu projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego majątku lub trwałe jego zwiększenie np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości itp.

  Istnieje możliwość refinansowania 50% wydatków inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 6 miesięcy prze datą złożenia wniosku. Dodatkowe informacje:

  • okres kredytowania dostosowany do możliwości spłaty kredytu, może być udzielany jako krótko, średnio lub długoterminowy

  • oprocentowanie ustalone według stawki WIBOR 1M oraz marży Banku

  • raty spłacane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie lub jednorazowo

  • wymagany jest udział środków własnych
   w 20% nakładzie inwestycyjnym
   ( w uzasadnionych przypadkach możliwość odejścia od udziału własnego)

  • formy zabezpieczenia kredytu: weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego,​

  Sprawdź aktualne oprocentowanie !!!

  Centrala Banku,  Grodków  775435000

  Znajdziesz nas też tutaj