Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2021

 Informacje, tabele

 Przydatne linki

Nasi Partnerzy 

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

 Kontakt

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:

Bankowość Mobilna - wersja www

Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów

Bankowość Mobilna - wersja www

20.12.2020

 

 

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 stycznia  2021 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

 

•    informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub

 

•    wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

 

 

Należy pamiętać, że:

 

 

1)    Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;

2)    Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

 

 

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

 

1.    W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy: tarcza@bsgrodkow.pl

2.    W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:

 

   •    osobiście w placówce Banku

  ,•    przesłać pocztą na adres :  BS Grodków-Łosiów, ul Kasztanowa 18, 49-200 Grodków, z dopiskiem Tarcza PFR

 

 

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021 r.

 

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

 

UWAGA !!!!

Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawi go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się w systemie ebanknet, wejdą na Wniosek Umocowanie i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

 

 

 

Wzór do pobrania oświadczenia beneficjenta w formacie doc

 

Instrukcja wypełnienia oświadczenia w formacie doc

 

Instrukcja obsługi  elektronicznego potwierdzenia umocowania

 

 

 

 

 

19.01.2021

 

Tarcza Finansowa PFR 2.0

https://www.bankbps.pl/__data/assets/image/0004/372937/logotyp-pfr_1.jpg


Jeżeli prowadzisz mikro, małą lub średnią firmę to możesz złożyć wniosek o bezzwrotną subwencję w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 w systemie bankowości elektronicznej naszego Banku.

 

To kolejny, po Tarczy Finansowej 1.0., Program wdrażany przez Polski Fundusz Rozwoju, którego zadaniem jest wsparcie firm będących w trudnej sytuacji finansowej w związku z epidemią koronawirusa.

 

W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie http://www.pfr.pl/tarcza

 

 

Instrukcja złożenia wniosku w bankowości elektronicznej dla sektora MSP

 

Instrukcja złożenia wniosku w bankowości elektronicznej dla MIKRO przedsiębiorstw

 

Szczegółowy opis postępowania

 

 

 

 

 

                                        TARCZA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU  2.0

                                        UMORZENIA W RAMACH TARCZY PFR 1.0

                                        TARCZA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU  1.0

29.04.2021

 

 

 

https://www.bankbps.pl/__data/assets/image/0004/372937/logotyp-pfr_1.jpg


Proces umorzeń subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

 

Po 29 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro, małych i średnich firm.

 

Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.

 

Warto pamiętać, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0, będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100 proc. umorzenia subwencji.

 

Cały proces umorzenia subwencji odbywać się będzie wyłącznie w bankowości elektronicznej firmy, gdzie przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

 • zapoznać się z kwotą umorzenia zaproponowaną przez PFR,
 • wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz z wnioskiem o umorzenie,
 • pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej kwoty subwencji,
 • na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty subwencji.

 

Szczegóły na temat umorzeń dostępne są w zaktualizowanym Regulaminie PFR Tarczy Finansowej PFR 1.0 obowiązującym od 28 kwietnia 2021 r.

 

 

Instrukcja postępowania dla  sektora MIKRO przedsiębiorstw 

 

+ dokładny manual krok po kroku

 

- link do informacji dodatkowej i szkolenie MikroFirm 

 

Instrukcja postępowania dla  sektora MSP

 

+ dokładny manual krok po kroku

 

- link do informacji dodatkowej i szkolenia  MŚP