Skip to main content
 • Konto POL-IKE

  Konto POL-IKE

  Konto Emerytalne POL- IKE służy do gromadzenia środków pieniężnych na przyszłą emeryturę. Od środków zgromadzonych na koncie nie płacisz podatku "Belki".

  Konto daje możliwość poprawienia swojej sytuacji finansowej po osiągnięciu wieku emerytalnego.

    Cechy produktu

  • OPROCENTOWANIE RACHUNKU
   POL-IKE-2,86%
  • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku,
  • bezpłatne wpłaty i wypłaty,
  • zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych uzyskiwane po ukończeniu 60 roku życia lub 55 roku życia i nabycia praw emerytalnych,
  • elastyczność w dokonywaniu wpłat,
  • możliwość transferu na inne konto IKE,
  • zwolnienia z podatku od spadków.

   

  Informacja, wynikająca z wymogu określonego w art 6 1 SFDR, dla klientów zainteresowanych otwarciem rachunku Indywidualne Konto Emerytalne POL-IKE w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedziba w Grodkowie

  Emerytalne POL-IKE w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie

  Dnia 29 grudnia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Sustainable Finance Disclosure Regulation”), zwane dalej: Rozporządzeniem SFDR, którego celem jest zwiększenie przejrzystości w odniesieniu do sposobu wprowadzania do działalności przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ich decyzjach inwestycyjnych oraz doradztwie inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym. Zgodnie z art. 2 pkt 22) Rozporządzenia SFDR przez ryzyka dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

  Wymogi określone w Rozporządzeniu SFDR nałożone zostały na uczestników rynku finansowego, do których zaliczany jest m.in. twórca produktu emerytalnego, oferujący produkt emerytalny oraz na doradców finansowych świadczących usługi doradztwa ubezpieczeniowego lub inwestycyjnego. W związku z tym, iż w ofercie Banku znajduje się produkt - rachunek oszczędnościowy POL-IKE, stanowiący produkt emerytalny w rozumieniu art. 2 pkt 8) Rozporządzenia SFDR, Bank należy uznać za uczestnika rynku finansowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. d) Rozporządzenia SFDR i tym samym zobowiązany jest do dokonania stosownych ujawnień w zakresie oferowanego produktu finansowego POL-IKE wynikających z Rozporządzenia SFDR.

   

  Mając na uwadze powyższe informujemy, że POL-IKE jest wyodrębnionym rachunkiem oszczędnościowym, nie będącym rachunkiem płatniczym, prowadzonym przez Bank, na którym gromadzone są środki pieniężne klienta, stąd też produkt ten nie wprowadza ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, o którym mowa w art. 2 pkt 22) Rozporządzenia SFDR, w związku z tym nie ma ono wpływu na zwrot z tytułu produktu finansowego.


  Bank tworząc POL-IKE nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, które stosowanie do art. 2 pkt 24) Rozporządzenia SFDR oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu, albowiem nie jest to produkt finansowy mający na celu zrównoważone inwestycje w działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17) Rozporządzenia SFDR

  Centrala Banku,  Grodków  775435000

  Znajdziesz nas też tutaj