Rolnicy mogą również skorzystać z kredytów dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz kredytów gotówkowych i mieszkaniowych dla osób fizycznych oraz kredytów gotówkowych i mieszkaniowych dla osób fizycznych.

Pakiety 

 Przydatne   informacje 

Usługi elektroniczne 

 Ubezpieczenia

Generali

 Karty VISA

Kredyty rolnicze 

Oszczędności 

 

Kredyt może być przeznaczony na :

 

 • zakup użytków rolnych

 • zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do prowadzenia  produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży

 • zakup nieruchomości rolnych służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi

 •  zakup lub budowę budynków lub budowli lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt

 • zakup komputerów i oprogramowań służących ułatwieniu prowadzonej działalności rolnicze

 • na  inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów

 • wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji znajdujących się w obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi

 

 

Sprawdź aktualne oprocentowanie!!!

 

 

>Cofnij

 

Kredyt obrotowy pozwoli na utrzymanie bieżącej płynności finansowej z możliwością odnowy, dogodnej spłaty raty dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości.  Jest on  dodatkowym źródłem finansowania aktualnych potrzeb związanych z działalnością gospodarczą.

 

Zalety:

 • oprocentowanie kredytu oparte o stawkę WIBOR 1M oraz marżę Banku,

 • okres kredytowania do 1 roku, od 1-3 lat oraz powyżej 3 lat,

 • spłata kredytu następuje  w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych oraz rocznych,

 • zabezpieczenie kredytu: weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.

 

Sprawdź aktualne oprocentowanie!!!

 

 

>Cofnij

 

 

 

Na podstawie umów portfelowych podpisanych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Bank Spółdzielczy Grodków –Łosiów z siedzibą w Grodkowie może oferować Państwu kredyty obrotowe i inwestycyjne zabezpieczone.

 

Uwaga : nowy termin obowiązywania warunków pomocowych : 31.12.2021 r.

 

Dla ROLNIKA

 

 • GWARANCJĄ AGRO (przetwórca produktów rolnych)
 • GWARANCJĄ COSME (sektor spożywczy)

 

Dla Przedsiębiorców

 

 • GWARANCJĄ KFG (sektor mikro i  mśp)
 • GWARANCJĄ FG POIR-BIZNESMAX (sektor mikro i  mśp)
 • GWARANCJĄ AGRO (przetwórca produktów rolnych i nierolnych)
 • GWARANCJĄ COSME (sektor spożywczy)

 

Więcej informacji na stronie BGK

 

 

 

 

Kredyt może być przeznaczony na :

 

 • zakup użytków rolnych

 • zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do prowadzenia  produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży

 • zakup nieruchomości rolnych służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi

 •  zakup lub budowę budynków lub budowli lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt

 • zakup komputerów i oprogramowań służących ułatwieniu prowadzonej działalności rolnicze

 • na  inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów

 • wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji znajdujących się w obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi

 

 

 

Sprawdź aktualne oprocentowanie!!!

 

 

>Cofnij

Przeznaczenie kredytu inwestycyjnego polega na finansowaniu projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego majątku lub trwałe jego zwiększenie np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości itp.

 

Istnieje możliwość refinansowania 50% wydatków inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 6 miesięcy prze datą złożenia wniosku. Dodatkowe informacje :

 • okres kredytowania dostosowany do możliwości spłaty kredytu, może być udzielany jako krótko, średnio lub długoterminowy

 • oprocentowanie ustalone według stawki WIBOR 1M oraz marży Banku

 • raty spłacane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie lub jednorazowo

 • wymagany jest udział środków własnych
  w 20% nakładzie inwestycyjnym
  ( w uzasadnionych przypadkach możliwość odejścia od udziału własnego)

 • formy zabezpieczenia kredytu: weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego,​

 

Sprawdź aktualne oprocentowanie !!!

 

>Cofnij

 

Kredyty dla Rolników:

 

Rolnicy mogą również skorzystać z kredytów dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz kredytów gotówkowych i mieszkaniowych dla osób fizycznych oraz kredytów gotówkowych i mieszkaniowych dla osób fizycznych.

KREDYTY DLA ROLNIKÓW

Kredyt przejściowy służy do pokrycia przejściowego niedoboru środków finansowych dla posiadaczy czynnych rachunków bieżących. Szybka decyzja kredytowa!!!

 

Zalety:

 • okres kredytowania do 100dni

 • oprocentowanie ustalone jest od marży Banku oraz stawki WIBOR 1M

 • spłata kredytu ustalona w ratach lub jednorazowo

 • zabezpieczenie kredytu:weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego,​

 

Sprawdź aktualne oprocentowanie!!!

 

 

>Cofnij

 

To najwygodniejsza forma kredytowania , umożliwia elastyczny dostęp do gotówki i możliwość jej wykorzystania w miarę potrzeb płatniczych. Spłata kredytu następuje automatycznie (każdy wpływ na rachunek zmniejsza zadłużenie) bez konieczności składania odrębnych dyspozycji. Limit kredytu uzależniony jest od wysokości wpływów na rachunek bieżący.

 

Zalety:

 • okres kredytowania do 1 roku
  z możliwością odnowy

 • oprocentowanie kredytu oparte na stawce WIBOR 1M oraz marży Banku

 • możliwe zabezpieczenia: weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego,​

 • spłata kapitału na koniec okresu kredytowania,w okresie kredytowania możliwe jest wielokrotne wykorzystanie kredytu do wielkości przyznanego limitu

 

Sprawdź aktualne oprocentowanie!!!

 

>Cofnij

 

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na zakup obrotowych środków do produkcji rolnej np:. nawozów, środków ochrony roślin, paszy, dodatków do pasz, części zamiennych. itp.

 

Zalety:

 • okres kredytowania do 2 lat, pomoc w wypełnianiu dokumentów,

 • oprocentowanie od 5,66 %,

 • oprocentowanie ustalone na podstawie stawki WIBOR 1 M oraz marży Banku,

 • możliwe zabezpieczenia: weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego,​

 • spłata kredytu następuje w terminach płatności określonych w umowie kredytu,
  w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy lub wpłaty gotówkowej. 

Sprawdź aktualne oprocentowanie!!!

 

>Cofnij

This is text element. GRYPA BPS

Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:
 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 Kontakt

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Nasi Partnerzy 

 Przydatne linki

 Informacje, tabele

Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2023